Z dniem 11 maja 2022r. wnioski o wypłatę 300zł dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Żor w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ul. księcia Przemysława 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.


 

Важлива інформація!

 

Починаючи з 11 травня 2022р.анкети про виплату 300зл для громадян України,які перебувають в Żorach в зв'язку з бойовими діями на території України, будуть прийматися в Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej в Żorach ul. Księcia Przemysława 2,в будні дні від понеділку до п'ятниці від 8.00 до 10.00.

 

 ===============

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 pracownicy ZUS ponownie pomogą mieszkańcom Żor oraz obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce,  m. in.:

 

- założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+),

- złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),

 oraz udzielą wszelkich informacji o zasadach przyznawania świadczeń z ZUS.

 

Mieszkańcy Żor, którzy chcieliby złożyć wniosek o ww. świadczenia muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na które wnioskowane świadczenia mają być przekazywane.

 Do złożenia wniosku przez obywateli Ukrainy potrzebny będzie:

 

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

 

 ===============

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 pracownicy ZUS pomogą mieszkańcom Żor oraz obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce,  m. in.:

 

- założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+),

- złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),

oraz udzielą wszelkich informacji o zasadach przyznawania świadczeń z ZUS.

 Mieszkańcy Żor, którzy chcieliby złożyć wniosek o ww. świadczenia muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na które wnioskowane świadczenia mają być przekazywane.

 

Do złożenia wniosku przez obywateli Ukrainy potrzebny będzie:

 

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

 

Z ZUS można otrzymać następujące wsparcie dla rodziny: 

 

-  500 zł (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+) - miesięcznie, na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

-  500 zł lub 1000 zł (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO) – miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 

-  do 400 zł (dofinansowanie pobytu w żłobku) – od kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata miesięcznie, to dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – na:

 

~ dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

~ dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,

~ na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

- 300 zł (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+) – od lipca 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole –. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po dniu 23.02.2022 r.

 

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 

- jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

- jej pobyt w Polsce jest legalny,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

 

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r. dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

 

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

 

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki - ustanawia polski sąd.

 

Zarejestrować się na PUE można w każdym momencie (po uzyskaniu PESEL). Natomiast wnioski o świadczenia dla rodzin składać można od 26 marca 2022 r. przez formularz w języku ukraińskim na PUE lub osobiście w ZUS:

 

ZUS Rybnik, Tychy, Pszczyna, Racibórz i Wodzisław Śląski:

- 26 i 27 marca 2022 r. (weekend) – godz. 9:00-15:00

- od 28 marca (pon. 8:00-17:00, wt. – pt. 8:00-15:00)

 

 ===============

 

 

Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

 Realizator programu: samorząd powiatowy

 Termin przyjmowania wniosków:  

 MODUŁ I   -   31 sierpnia 2022 r.

 MODUŁ II  -   31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

          10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,             

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
                               elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

      zakupionego w ramach programu.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

             Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
                               o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
                               techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
                               zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
                               elektrycznego do wózka ręcznego.                             

 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej
                  
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).
                 

 MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym
                     lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole
                     policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
                     doktoranckimi.

 

  Pełna treść ulotki dostępna w załączniku tutaj

 

 ===============

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanym osobom: 

 - założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 - pomogą ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 500+,

 - pomogą ze złożeniem elektronicznego wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelewać świadczenia.

 

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres. Obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a składnie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski można złożyć:

 

- przez portal informacyjno-usługowy Empatia,

- przez bankowość elektroniczną,

- przez portal PUE ZUS.

 

Pobierz ulotkę

 

 

 ===============

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

 

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru - albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącznie w postaci elektronicznej: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

 

          ulotka RKO dla rodziców

          ulotka RKO dziecko na wychowanie

dostępne na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 Dodatek osłonowy

 Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje gospodarstwom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 

- w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2.100 złotych

 - w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.500 złotych.

 

NABORY NA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W ROKU 2022

 

             Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku zostaną uruchomione nabory na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością dofinansowane ze środków PFRON:

 

-       Turnusy rehabilitacyjne

 -       Środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

-        Sprzęt rehabilitacyjny

-        Likwidacja barier architektonicznych

 -      Likwidacja barier technicznych

 -       Likwidacja barier w komunikowaniu się.

 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga autoryzacji przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  

Kontakt telefoniczny: 506 140 671

 

 

 ===============