Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

 

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru - albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącznie w postaci elektronicznej: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

 

          ulotka RKO dla rodziców

          ulotka RKO dziecko na wychowanie

dostępne na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 Dodatek osłonowy

 Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje gospodarstwom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 

- w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2.100 złotych

 - w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.500 złotych.

 

NABORY NA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W ROKU 2022

 

             Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku zostaną uruchomione nabory na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością dofinansowane ze środków PFRON:

 

-       Turnusy rehabilitacyjne

 -       Środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

-        Sprzęt rehabilitacyjny

-        Likwidacja barier architektonicznych

 -      Likwidacja barier technicznych

 -       Likwidacja barier w komunikowaniu się.

 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga autoryzacji przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  

Kontakt telefoniczny: 506 140 671

 

 

 ===============

 

W dniu 24.12.2021 (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach wraz z placówkami będzie nieczynny (nie dotyczy placówek całodobowych: OIK - Hostel, Schronisko, Noclegownia).

 

 

 

 ===============

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, mieszczący się w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, również uprawnione do emerytury lub renty, na bezpłatne konsultacje (z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa), dotyczące możliwości ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Informacje udzielane są w godzinach pracy Działu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30.

 

 

 ===============

 

 

 Przypominamy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022.

 

 Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin do złożenia niniejszych wniosków

 (z uwzględnieniem przyznania od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r., tj. na cały okres)

 upływa w dniu 30 listopada 2021 r.

  

Wnioski można składać w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia) lub w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Działu, przy ul. Wodzisławskiej 1, albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę. Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

 

 

 ===============

 

 

 

Pracownicy ZUS ponownie pomogą przy dobrym starcie (300+)

 

 W dniu 6 października 2021 r. wniosek o świadczenie dobry start (300+) będzie można złożyć w Żorach

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 6 października 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejny raz zainteresowanym osobom: 

 

- założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 

- pomogą od A do Z ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę,

 

- pomogą pobrać Polski Bon Turystyczny (500+ na wakacje dla dziecka).

 

 

 ===============

 

 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. wniosek o świadczenie dobry start (300+) będzie można złożyć w Żorach

 

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanym osobom: 

 - założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 - pomogą od A do Z ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę,

 - pomogą pobrać Polski Bon Turystyczny (500+ na wakacje dla dziecka).

 

 

 ===============

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (budynek dawnej Poczty).  Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Stypendium szkolne przysługuje dzieciom i młodzieży od chwili rozpoczęcia przez dziecko realizacji obowiązku szkolnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz  słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek  o stypendium szkolne może złożyć  rodzic,  pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż kwota 528,00 zł.

 

 

 

Wniosek należy złożyć na stosownym druku wraz  z dokumentami, które obrazują stan rodziny i jej sytuację materialną z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Wymagany wykaz dokumentów oddający stan ekonomiczny rodziny wynika z przepisów, na mocy których obliczany jest dochód, tj.: art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponieważ świadczenie jest uzależnione od kryterium dochodowego, o niezbędnych do rozpatrzenia wniosku dodatkowych dokumentach dotyczących sytuacji rodzinnej i dochodowej pracownicy Działu poinformują, podczas pobierania wniosku.

 

 

 

Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Więcej informacji na temat stypendium i zasiłku szkolnego jest  dostępnych TUTAJ. (https://mopszory.bip.net.pl/?a=2315)

 

 

 ===============