PODPROGRAM 2023

 

Pomoc żywnościową w ramach FEPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego, które wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 265 % wynosi  2056,40 zł)
dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 265 % wynosi 1590,00 zł)

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA 

 

 • osobiste zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Ks. Przemysława 2, do pracownika socjalnego właściwego wg miejsca zamieszkania od poniedziałku do piątku, dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • przedłożenie oświadczenia u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 NA TERENIE GMINY ŻORY DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

 Parafię Św. Brata Alberta w Żorach, ul. Jodłowa 12

 Terminy wydawania żywności zostaną podane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

- https://www.fepz.gov.pl/

 

===============

Naprawa kranu, klamki czy zamka w drzwiach to dla wielu osób spory problem. Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota Rączka”, z której usług mogą nieodpłatnie skorzystać osoby samotne, schorowane, w trudnej sytuacji życiowej, niepotrafiące sobie poradzić z domowymi naprawami.

Mieszkańcy Żor otrzymają pomoc w postaci bezpłatnych usług w swoim miejscu zamieszkania w ramach Programu „Złota Rączka”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach. Dzięki współpracy z Centrum Integracji Społecznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych mieszkańcy będą mogli skorzystać z takich usług jak:

 • wymiana lub naprawa kranów w kuchni i łazience,
 • udrażnianie zatkanych odpływów,
 • naprawa nieszczelnych rur,
 • naprawa spłuczki,
 • montaż lub wymiana deski sedesowej,
 • podłączenie pralki, zmywarki, różnych urządzeń gospodarstwa domowego,
 • wymiana żarówki,
 • regulacja lub uszczelnianie drzwi i okien,
 • naprawa klamek lub zamków w drzwiach i oknach,
 • przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek,
 • naprawa listew przypodłogowych.

Program nie obejmuje usług wymagających natychmiastowej interwencji, zezwoleń, uprawnień, specjalistycznej wiedzy, a także usług remontowych, prac budowlanych i napraw świadczonych w ramach innych umów lub wynikających ze zobowiązań innych podmiotów np. wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej.

Koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usługi pokrywa mieszkaniec korzystający z usług „Złotej Rączki”.

Osoby chcące skorzystać z Programu mogą zgłosić się w dni robocze:

- telefonicznie: 537-081-230 lub 32-43-42-412,
- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Ks. Przemysława 2 pokój nr 5.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia przez pracownika przyjmującego zgłoszenie. W trakcie zgłoszenia należy podać swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) i krótko opisać problem. Podpis na karcie zgłoszenia uzupełniany jest w trakcie dalszych czynności. Przed wizytą „Złotej Rączki”, korzystający z jej usług otrzyma dane niezbędne do identyfikacji, które umożliwią potwierdzenie tożsamości pracownika, który będzie zobowiązany okazać dokument potwierdzający te dane w postaci identyfikatora.

 

===============

 

 

 Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 

 Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje gospodarstwom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 

- w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2.100 złotych

           - w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.500 złotych.

 

 

 

 

Flaga i Godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2024

 

Gmina Miejska Żory informuje, iż otrzymała rekomendację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego do prowadzenia  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Zgodnie z założeniami Programu istnieje możliwość uzyskania 240 godzin  wsparcia w roku 2024   dla opiekuna. Pomoc ta będzie realizowana po rozstrzygnięciu przetargu na podmiot sektora prywatnego, który świadczył będzie tą usługę. Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu przez Gminę umowy.

 W roku bieżącym świadczenie będzie realizowane w ramach Modułu I Programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. 


Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

 

 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Żorach informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024 r. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 26 lipca 2023 r. (poz. 1429). Artykuł zawiera również podstawowe informacje o świadczeniu wspierającym.

 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy – od 1 stycznia 2024 r.

 

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 43 pkt 3 ustawy o świadczeniu wspierającym). Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących ochronę już nabytego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego opisane zostały poniżej (w pkt 3).

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że można już składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024.

 

Wnioski o powyższe świadczenia można złożyć:

 - w formie elektronicznej, tj. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,

 - w tradycyjnej formie (papierowej): osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 lub drogą pocztową również na adres Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory.

  Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń można pobrać na stronie www.mops.zory.bip.net.pl, w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych /Formularze do pobrania.

 

 Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o fundusz alimentacyjny złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

 

 Aby nie stracić ciągłości uprawnień do świadczeń wnioski należy złożyć najpóźniej:

 

- w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w październiku 2023 r.,

 

- w przypadku świadczeń rodzinnych – w listopadzie 2023 r.

 

Kryterium dochodowe

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Zwiększone kryterium dochodowe przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Począwszy od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024, rozpoczynającego się od 1 października 2023 r., świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekroczy kwoty 1 209 zł.

 

   ===============

 

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, z dniem 6 sierpnia 2023 r., uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. przepis, na podstawie którego przedłużana była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

             Ustawa ta jednocześnie wprowadziła w art. 23 dodatkową regulację, zgodnie z którą od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

 - upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

 - upłynąłby  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność  do 31 marca 2024 r.,

 - upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

 

Wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

            Konsekwencją ponownego przedłużenia z mocy prawa ważności ww. orzeczeń będzie również konieczność odpowiedniego przedłużenia z urzędu przez organy właściwe (i odpowiednio wojewodów) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Na skutek uchylenia art. 15h orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływać będzie w okresie od 6 sierpnia 2023 r. nie będą już przedłużane z mocy prawa i tym samym nie będą już z urzędu przedłużane żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

 

Przypominamy jednocześnie, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.  z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

   ===============

 

Informujemy, że Gmina Miejska Żory przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.Wnioski o zakup należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 19 maja 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącym się w Żorach. ul. Wodzisławska 1.

Do sprzedaży pozostało 0,04 tony paliwa stałego o sortymencie ORZECH w cenie 1 690 zł za tonę.

Wniosek do pobrania tutaj.

 

 

  ===============