Podstawa prawna Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)

 

Gmina Żory otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej , w ramach PROGRAMU”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2020. Świadczeniem tym objętych może zostać 13 osób niepełnosprawnych ,  w tym. 5 dzieci i 8 osób dorosłych. W roku bieżącym świadczenie to będzie realizowane w ramach   Modułu I programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

 

Usługa skierowana jest  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności , oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług . Ma ona  za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Pomoc ta będzie realizowana od m-ca września br, ,po wcześniejszym wyborze firmy świadczącej tą usługę.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 30.08.2020r. do pracowników socjalnych Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach pod numerem telefonu 32 43 57 840 wew. 23, 27.Pracownicy udzielą wszelkiej niezbędnej informacji w tym temacie.

 

Poniżej dokumenty niezbędne w celu realizacji tej formy pomocy.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1.        Opieka wytchnieniowa.pdf

2.        Wniosek

3.        Oświadczenie.pdf

4.        Karta oceny stanu zdrowia pacjenta

5.    Karta wykonania usługi