Komputery dla dzieci z pieczy zastępczej

 

 

37 komputerów przenośnych w miesiącu wrześniu 2020r. trafi do dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Żory oraz dwóch rodzin zastępczych zawodowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego  w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19. Projekt, o którym mowa realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, który na ten cel pozyskał 103.000,00zł. Pracownicy MOPS w czerwcu przeprowadzili rozpoznanie potrzeb wśród  rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Miasta. W oparciu o zebrane potrzeby zostało złożone do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapotrzebowanie na środki. Nowy sprzęt komputerowy trafi do rodzin zastępczych na początku roku szkolnego
i zostanie on bezpłatnie użyczony na okres do pięciu lat.

 

Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych głównie z terenu Miasta Żory.

 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach w ramach powyższego projektu dodatkowo pozyskał również pieniądze  na zakup środków ochronnych dla dzieci z pieczy zastępczej  typu   maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne w kwocie 25.880,00 zł.
Z powyższego wsparcia skorzysta około 80 rodzin zastępczych z terenu Miasta Żory i dwie rodziny zastępcze zawodowe funkcjonujące na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które pod swoją pieczą mają dzieci z naszego Miasta.

 

Łączna wartość projektu: 130.880,00 zł

 

 

 

 ===============