Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)  oraz ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn. zm.) wprowadza wsparcie dla osób, które w trakcie epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów.

 

Nowe propozycje prawne umożliwiają wnioskodawcy otrzymanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną oraz dodatku mieszkaniowego powiększonego
o „dopłatę do czynszu”.

 

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

 

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją  o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. Ponadto należy dołączyć do wniosku klauzulę określającą, od jakiego terminu chce się otrzymywać wsparcie mieszkaniowe. Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres
3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wstecz. Dodatek mieszkaniowy, tak jak dotychczas, będzie przyznawany na sześć miesięcy.

 

 DODATEK MIESZKANIOWY WRAZ Z „DOPŁATĄ DO CZYNSZU”

 

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z adnotacją na wniosku „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Świadczenie przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75%  miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500 zł.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

 

1)      średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r., oraz

 

2)      ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

 

3)      ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

 

     1)   oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 

    2)    oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3;

 

    3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

 

 

Powyższe reguluje treść art. 15 zzzib – art. 15zzzii ustawy z 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.).

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43 29 160 lub bezpośrednio w punkcie obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych znajdujących się w Żorach ul. Wodzisławska 1.