Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym - „OTWARTE DRZWI”. Zgodnie z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie PFRON informujemy, że:

·         Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie (prace zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu).

·         Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

·         Kategoria prac: 1) rehabilitacja  społeczna, 2) rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, 3)rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

·         Termin składania prac upływa 29 lipca 2015 r.

·         Za najlepsze prace przewidziane są nagrody pieniężne. Po szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu zapraszamy na stronę internetową PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html