Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (budynek dawnej Poczty).  Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Stypendium szkolne przysługuje dzieciom i młodzieży od chwili rozpoczęcia przez dziecko realizacji obowiązku szkolnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz  słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek  o stypendium szkolne może złożyć  rodzic,  pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż kwota 528,00 zł.

 

 

 

Wniosek należy złożyć na stosownym druku wraz  z dokumentami, które obrazują stan rodziny i jej sytuację materialną z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Wymagany wykaz dokumentów oddający stan ekonomiczny rodziny wynika z przepisów, na mocy których obliczany jest dochód, tj.: art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponieważ świadczenie jest uzależnione od kryterium dochodowego, o niezbędnych do rozpatrzenia wniosku dodatkowych dokumentach dotyczących sytuacji rodzinnej i dochodowej pracownicy Działu poinformują, podczas pobierania wniosku.

 

 

 

Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Więcej informacji na temat stypendium i zasiłku szkolnego jest  dostępnych TUTAJ. (https://mopszory.bip.net.pl/?a=2315)

 

 

 ===============