Przypominamy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022.

 

 Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin do złożenia niniejszych wniosków

 (z uwzględnieniem przyznania od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r., tj. na cały okres)

 upływa w dniu 30 listopada 2021 r.

  

Wnioski można składać w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia) lub w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Działu, przy ul. Wodzisławskiej 1, albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę. Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

 

 

 ===============