Dodatek osłonowy

 Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje gospodarstwom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 

- w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2.100 złotych

 - w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.500 złotych.

 

Dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego – wówczas zastosowanie będzie miał mechanizm „złotówka za złotówkę”, tj. kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

 

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego uwzględniane są dochody rodziny z 2020 roku, natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2022 roku uwzględnianie są dochody z 2021 roku

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gospodarstw domowych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel lub paliwa węglopochodne, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

 Wnioski należy złożyć do 31 października 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Osobom, które złożą wniosek w okresie od01 lutego do 31 października, dodatek będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

 

 Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

 

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać tutaj.