Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

 Realizator programu: samorząd powiatowy

 Termin przyjmowania wniosków:  

 MODUŁ I   -   31 sierpnia 2022 r.

 MODUŁ II  -   31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

          10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,             

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
                               elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

      zakupionego w ramach programu.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

             Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
                               o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
                               techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
                               zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
                               elektrycznego do wózka ręcznego.                             

 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej
                  
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).
                 

 MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym
                     lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole
                     policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
                     doktoranckimi.

 

  Pełna treść ulotki dostępna w załączniku tutaj

 

 ===============