Żory, dnia 21.07.2015r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

 

Miasto – Żory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

 

 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. zwiększenie integracji społecznej
i zdrowotnej osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Żory.

 

2. Zakładane na lata 2015 – 2017 cele szczegółowe projektu będą obejmować między innymi tematykę:

 

a) rozwoju i wdrażania form aktywnej integracji w celu poprawy sytuacji społecznej osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia,

b) zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia,

c) świadczenie usług o charakterze zdrowotnym, których celem jest realizacja terapii, rehabilitacji i wsparcia osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia,

 

3. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez następujące zadanie:

 

Realizacja działań zapewniających rehabilitację, terapię i wsparcie osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia zamieszkałych w Mieście Żory.

 

4. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć, mogą być wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014 – 2020, tj. m.in. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

5. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na 754.804,00 złotych. Projekt realizowany będzie od 01.01.2016 do 31.12.2017.

 

6. Przedmiotowy projekt jest realizowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty
i wytyczne.

 

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-20

http://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY%20REG./RPO%20WSL%202014-2020%20przyj%C4%99ty%20przez%20KE%20i%20ZW.pdf 

b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

http://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/670/deb2398a8613d20760a0.pdf

c) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

http://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

d) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

 

https://www.mir.gov.pl/media/4599/wytyczne_CT_9.pdf

e) Ogłoszenie o naborze nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

 

http://www.efs.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1434631980&art=1186994745&id_m=&kat=&katrodzic=

 

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 

7. Kryteria wyboru partnera:

 

a) Kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)

zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów w statucie),

spełnienie kryteriów określonych w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia o naborze (weryfikowane na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 8 lit. c niniejszego ogłoszenia),

znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych
w punkcie 8 lit. e- i).

 

Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej
w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

b) Kryteria oceny merytorycznej (0-20 punktów)

 

 

 

 

 

 

Kryterium ogólne

Kryterium szczegółowe

Opis punktacji

 

1. Doświadczenie Oferenta (wyrażone w latach) w  zakresie świadczenia usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz w zakresie wsparcia  i opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Miasta Żory lub województwa śląskiego.  Podejmowane przez oferenta inicjatywy mające na celu zapobieganie społecznej izolacji grupy docelowej.

 

Maksymalna liczba punktów: 7

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (wyrażone w latach) w świadczeniu usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wsparcia i opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Oferent podał dane na temat podejmowanych działań (form wsparcia), grup docelowych, osiągniętych rezultatów, a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

 

1-2 lata działalności i świadczenia usług = 1 punkt

3-5 lat działalności i świadczenia usług = 2 punkty

5 lat i dłużej działalności i świadczenia usług = 3 punkty

 

 

2. Oferent zapewni kadrę (w tym zarządzającą), posiadającą kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie, zapewniającą w opinii oceniającego efektywną realizację zadań określonych w Kryterium ogólnym 1.

Oferta w tym zakresie:

- nie spełnia kryterium – 0 punktów

- częściowo spełnia kryterium – 1 punkt

- całkowicie spełnia kryterium – 2 punkty

3. Doświadczenie Oferenta w zakresie podjętych inicjatyw na rzecz zapobiegania społecznej izolacji grupy docelowej.

1-2 inicjatywy = 1punkt
2 i więcej inicjatywy = 2 punkty

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa

Maksymalna liczba punktów: 2

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji projektu lokalem oraz wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie1

oraz wskazał jego dokładną lokalizację na terenie Miasta Żory

 

2 punkty lub 0 punktów, jeśli w opinii oceniającego, warunki lokalowe oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć zaproponowane przez Oferenta nie odpowiadają potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie  

1 Oferent powinien zaproponować lokal wolny od barier architektonicznych lub obowiązkowo zawrzeć
w punkcie 4 oferty dodatkowe oświadczenie, że w przypadku realizacji zadań z udziałem osób z dysfunkcjami, w tym narządu ruchu lub specjalnymi potrzebami, zapewni pomieszczenia dostosowane do potrzeb tych uczestników.

 

8. Termin i sposób składania ofert

 

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>Oferta partnerstwa w projekcie „Aktywni razem-Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 21.07.2015r.<< należy składać lub nadsyłać do dnia 12.08.2015r. roku do godziny 08.00
w sekretariacie (pok. 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Księcia Przemysława 2. Liczy się moment wpływu oferty do Ośrodka. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2015r. roku o godzinie 8.45. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w dniu 12.08.2015r.

 

Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,

b) oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - załącznik

nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,

c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),

d) statut,

e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy,

f) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,

h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa
w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

i) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),

art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2012 r. poz. 769),

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417
ze zm.).

j) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

Dokumenty, o których mowa w lit. c- j, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

 

9. Informacje dodatkowe

 

a) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie
w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego na konkursowy,

b) Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach – Pani Katarzyna Kosztyła-Hus, Żory, ul. Ks. Przemysława 2,
tel. 32/4343713 wew. 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ OFERTY

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA