Informujemy, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego.

 

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM

 

Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek węglowy przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,

- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.

 

Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.

Przyznanie dodatku węglowego następuje się w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

PO 11 SIERPNIA 2022 R.

Dotychczas dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania  tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku węglowego, czyli będzie to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego).

 

Ważne informacje.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku o dodatek węglowy można pobrać tutaj.

 

===============