O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

 

Refundacja podatku VAT  dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty:

- 2 100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Natomiast gospodarstwem domowym wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

- od 1.01.2023 r. do 31.07.2023 r. przy ustalaniu uprawnienia do refundacji uwzględniany będzie średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
- od 1.08.2023 r.  do 29.02.2024 r. przy ustalaniu uprawnienia do refundacji uwzględniany będzie średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

 

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, będące głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

-  fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wniosek można złożyć:

- osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej  1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

- za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodzisławska 1

44-240 Żory,

- za pośrednictwem systemu ePUAP.

 

Wzór wniosku można pobrać tutaj.  

 ===============