Żory, dnia 12.08.2015r.

 

Informacja o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu
pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” na lata 2016 -2017

 

 

               Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dokonał wyboru Polskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach jako partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach
                                                                                                         Aleksandra Adamczyk