Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, z dniem 6 sierpnia 2023 r., uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. przepis, na podstawie którego przedłużana była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

             Ustawa ta jednocześnie wprowadziła w art. 23 dodatkową regulację, zgodnie z którą od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

 - upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

 - upłynąłby  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność  do 31 marca 2024 r.,

 - upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

 

Wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

            Konsekwencją ponownego przedłużenia z mocy prawa ważności ww. orzeczeń będzie również konieczność odpowiedniego przedłużenia z urzędu przez organy właściwe (i odpowiednio wojewodów) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Na skutek uchylenia art. 15h orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływać będzie w okresie od 6 sierpnia 2023 r. nie będą już przedłużane z mocy prawa i tym samym nie będą już z urzędu przedłużane żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

 

Przypominamy jednocześnie, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.  z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

   ===============