PODPROGRAM 2023

 

Pomoc żywnościową w ramach FEPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego, które wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 265 % wynosi  2056,40 zł)
dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 265 % wynosi 1590,00 zł)

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA 

 

  • osobiste zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Ks. Przemysława 2, do pracownika socjalnego właściwego wg miejsca zamieszkania od poniedziałku do piątku, dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • przedłożenie oświadczenia u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 NA TERENIE GMINY ŻORY DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

 Parafię Św. Brata Alberta w Żorach, ul. Jodłowa 12

 Terminy wydawania żywności zostaną podane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

- https://www.fepz.gov.pl/

 

===============