Informacja dotycząca jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Od 1 stycznia 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach można złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Świadczenie przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

 

Osoby te mogą wystąpić z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, jeżeli są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).

Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.

 

Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu powinny złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami:

- zaświadczeniem potwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

- zaświadczeniem lekarskim/zaświadczeniem wystawionym przez położną potwierdzającym pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.  

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Żory, przy ul. Rynek 9 w pok. 102.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub telefonicznie pod numerami: 32 43 48 180, 32 43 48 179 lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator--zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/

 

Druk wniosku dostępny jest na stronie BIP.