Zasięg - rejon działania: miasto Żory
Godziny pracy: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Księcia Przemysława 2: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wodzisławska 1: poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Formy pomocy

 • poradnictwo specjalistyczne
 • pomoc socjalna
 • dożywianie dzieci
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej niektóre typy placówek
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • obsługa wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej i przygotowanie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie: turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pomocniczego, likwidacji barier architektonicznych oraz sportu, kultury, rekreacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży i kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz rozliczenie dofinansowania
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
Rozwiązywane problemy

 • alkoholizm
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • bezdomność lub zagrożenie utratą mieszkania
 • bezrobocie
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna
 • narkotyki, narkomania
 • niepełnosprawność
 • potrzeba ochrony macierzyństwa
 • przemoc domowa, przemoc w rodzinie
 • sieroctwo
 • sytuacja kryzysowa
 • ubóstwo
 • wielodzietność
 • zdarzenie losowe
 • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Wodzisławska 1
 
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu gminy
 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 • Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego
 • Świadczenie rewalidacyjne
 • Świadczenie "Za życiem"
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Zasiłek dla opiekuna
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”
 • dodatek osłonowy
 • dodatek węglowy
 • dodatek do innych źródeł ciepła
 • dodatek elektryczny