1. Noclegownia
ul. Gwarków 5A
tel kom. 530 636 370  Nowy numer od 6.07.2022 !!!
czynna od poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 2000 - 800
Noclegownia zapewnia nocleg osobom bezdomnym oraz osobom opuszczającym zakłady karne do chwili uregulowania sytuacji bytowej.

2. Ogrzewalnia Noclegowni
ul. Gwarków 5 E
44 - 240 Żory
czynna w okresie od października do kwietnia w godzinach od 800 - 2000 (czynna w okresie 1.10-30.04).
Ogrzewalnia Noclegowni zapewnia osobom bezdomnym schronienie, łaźnię, środki czystości oraz niezbędną odzież.

3. Świetlica dla dzieci
Os. Pawlikowskiego PU -13
44 - 240 Żory
tel. (32) 435-72-55
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 1200 - 1800

Do podstawowych zadań świetlicy dla dzieci należy:
- Zapewnienie pomocy rodzinie niewydolnej wychowawczo oraz dzieciom sprawiającym problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;
- wsparcie rozwoju społecznego, emocjonalnego, uczuciowego i intelektualnego dziecka;
- pomoc rodzinie w uzyskaniu umiejętności wychowawczych;
- uczenie organizowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań;
- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zada? domowych;
- pomoc socjalna i dożywianie dzieci;
- organizowanie zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.


4. Schronisko
ul. Gwarków 5
44 - 240 Żory
tel. 570 278 444
Schronisko funkcjonuje przez cały rok całodobowo.

Pobyt w Schronisku jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt w Schronisku reguluje Uchwała Rady Miasta Żory.
Osobie przyjętej do Schroniska zapewnia się schronienie w warunkach mieszkalnych, gorący posiłek – obiad – w formie cateringu, łóżko, ewentualnie ręczniki, pościel i środki higieny osobistej, możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju, śniadania i kolacji ( w formie produktów do podgrzania lub suchego prowiantu) oraz odzież w miarę możliwości.

Prawo pobytu w Schronisku mają osoby bezdomne, mężczyźni i kobiety, skierowane decyzją administracyjną Dyrektora MOPS, jeżeli:
- posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Żorach,
- korzystają ze schronienia w Noclegowni,
- w innych uzasadnionych przypadkach.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku.

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Boryńska 13
44-240 Żory
tel. 32 435 78 40
tel.
32 435 30 72    <--  fax tylko na tej linii wewn. 21 i prosić o sygnał faxu