Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Wartość dofinansowania:  214 200 zł

Całkowita wartość: 214 200 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Zadania realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 to usługi asystenckie polegające w szczególności na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

 

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem

  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub

  z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie

  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

 Odbiorcami Programu są:

 

 - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 - osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Skorzystanie z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 zapewni osobie niepełnosprawnej pomoc asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności oraz stymulację  do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

 

Dodatkowo przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, jak również umożliwi im uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Ponadto zwiększy wsparcie świadczone przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), a także w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.