Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Wartość dofinansowania:  86 434,80 zł

 

Całkowita wartość: 86 434,80 zł

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

 

Gmina Żory otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021” w łącznej kwocie 86 434,80 zł. Świadczeniem tym objętych może zostać 18 osób niepełnosprawnych , w tym 1 dziecko i 17 osób dorosłych. W roku bieżącym świadczenie to będzie realizowane w ramach Modułu I programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

 

Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług. Ma ona za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Pomoc ta będzie realizowana od m-ca lipca br. ,po wcześniejszym wyborze firmy świadczącej tą usługę.