A- A A+

 

Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

 

 Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

Program „Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022

 

Wartość finansowania:  771 120,00 zł

 

Całkowita wartość: 771 120,00 zł

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 ora art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) 

 
Gmina Żory
 otrzymała dofinansowanie na realizację usługi asystenta, w ramach PROGRAMU ”ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 w łącznej kwocie 771 120,00 zł.

 

 
 

Wsparciem w formie usług asystenta objętych może zostać:

 31 osób niepełnosprawnych,

  w tym  23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i  8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

  
Adresatami Programu są:

 

1.     dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2.     osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 

a.     o stopniu znacznym lub

b.     o stopniu umiarkowanym lub

c.     traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27.sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573) zwanych dalej „uczestnikiem Programu”;

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

 

1.     Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną /świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zwanego dalej „asystentem”,

 

2.     Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 

a.     wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b.     wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c.     załatwianiu spraw urzędowych;

d.     korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy);

e.     zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej

 

3.     Czas trwania usług asystencji osobistej – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa
w Kodeksie Pracy;

 

4.     Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu;

 

5.     Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 

a.     840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

b.     720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c.       360 godzin rocznie dla:

 - osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- dzieci do 16 r. życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
  stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

      6.     Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności; 

      7.     Gmina/ powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu
            
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do
              Programu;

      8.     Realizator zobowiązany jest dokonywać doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług
              asystencji osobistej , dokonywanych bezpośrednio w miejscu realizacji usług;

 
Pomoc i wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest realizowana od m-ca marca br. Do 31.12.2022 r.