obrazek

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

 

       I.            Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

 

     II.            Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1)       odniesieniu do rozwiązań systemowych:

a)       wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)      wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2)      w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

  III.            Terminy i forma zgłoszenia wniosku do udziału w Programie:

Nieprzekraczalna data: 02.11.2022 r.

Sposób zgłoszenia:

a)      osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ,
pokój nr 13, p. Ewa Wieczorek

pokój nr 8, p. Sylwia Filak

b)      telefonicznie: 32 43-57-840 wew. 24 lub 26, w godzinach od 7.30 do 10.00

c)       poczta elektroniczna, email: obrazek

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

(O rzeczywistym terminie realizacji decydować będzie fakt czy gmina otrzyma środki finansowe)