Mija 6 miesiąc trwania projektu "Aktywni razem - Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory" realizowanego dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020" realizowanego w Mieście Żory przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach. W ramach niniejszego projektu w okresie od stycznia 2016r. do czerwca 2016r. wsparciem objęto łącznie 14 osób, w tym 6 osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie i 9 osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, głównie mieszkańców schroniska dla bezdomnych. W ramach działań projektowych osobom głęboko niepełnosprawnym intelektualnie zapewniono: rewalidację prowadzoną przez oligofrenopedagoga, rehabilitację świadczoną przez fizjoterapeutę, zabiegi higieniczne wykonywane przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. Prowadzono również dodatkową terapia przez ekspresję w postaci muzykoterapii i dogoterapii. Na rzecz ww. osób prowadzono również pracę socjalną. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokryto także zakup paliwa i koszty wynagrodzenia kierowcy, który od poniedziałku do piątku odpowiedzialny jest za transport uczestników projektu na zajęcia do budynku OREW wraz z odwozem do ich miejsc zamieszkania.
Z kolei w pierwszym półroczu 2016r. osobom bezrobotnych, bezdomnym, uzależnionym, mieszkańcom schroniska dla bezdomnych w ramach projektu zapewniono pracę socjalną, indywidualną i grupową terapię odwykową, doradztwo zawodowe oraz kursy zawodowe. Osoby bezdomne – 5 osób podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe uczęszczając na kursy z zakresu:  
 

- operator  - wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne,

- operator – frezarki do nawierzchni dróg o szerokości frezowania do 1200 m  

- tapicer 

- obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem  

- uprawnienia SEP „E” do 1 kV – aktualizacja uprawnień

- elektryk z uprawnieniami SEP

- posadzkarz – płytkarz

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 754.803,80 zł

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 641.583,23 zł

 

Wkład własny: 113.220,57 zł

 

 

Od stycznia do czerwca 2016 wykorzystano:

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 139.237,38 zł

 

Wkład własny: 2.183,28 zł