Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach realizując projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  pt. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierując się badaniem rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu z elementami treningu kompetencji i/lub umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania wolnego czasu dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych.

 

Załącznik:

Zapytanie cenowe dotyczące wycieczki dla rodzin zastępczych i wychowanków (63.5kB)