Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach realizując projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierując się badaniem rynku zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie usługi indywidualnych lekcji gry na instrumentach klawiszowych trwających 60 minut zegarowych każda raz w tygodniu dla 1 osoby, w okresie od września 2017r. do 30  listopada 2017r.

 

Szczegóły dostępne tutaj.