Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach po raz kolejny poszerza katalog wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Miasta. Oprócz obowiązkowych działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach realizuje dwa projektu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pt. „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” , który rozpoczął się w 2020r. i trwać będzie do końca 2021r. zakłada wsparcie między innymi dla rodzin zastępczych i wychowanków w postaci: warsztatów edukacyjnych, grupy wsparcia, indywidualnych spotkań ze specjalistami oraz treningów. Całkowita wartość projektu wynosi 427.146,39 zł, w tym środki Unii Europejskiej 397.246,14 zł oraz wkład własny 29.900,25 zł.

 

 

 

 

Najnowszą inicjatywą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach jest przystąpienie do kolejnego projektu pt. „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany” realizowanego w latach 2020 - 2023 w ramach Programu Erazmus Plus. Niniejszy Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją na rzecz edukacji – SMART z Opola, Viešoji Įstaiga Mano šeimos akademija z Litwy oraz INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA z Portugalii. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz poszerzenie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających osoby dorosłe poprzez: realizację różnorodnych form wsparcia: szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, blended mobility – stworzenie narzędzi wspierających realizację zadań wynikających z pieczy zastępczej (bądź jej alternatywnych odpowiedników w krajach partnerskich), poprawę wizerunku rodzin zastępczych. Grupami docelowymi w projekcie są edukatorzy (osoby zajmujące się zawodowo wspieraniem rodzin zastępczych) oraz rodzice zastępczy. Całkowita wartość projektu wynosi: 117.694,00 EURO, w tym kwotę 27.383,00 EURO stanowi budżet dla Miasta Żory.