Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki   Społecznej   w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020

 

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY

W SPRAWIE NABORU UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +”

 

Prezydent Miasta Żory informuje o rozpoczęciu w grudniu br. działalności
Dziennego Domu „Senior +”, którego siedziba znajduje się w Żorach
przy ul. Kłokocińskiej 78a, w części budynku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego.

Dzienny Dom „Senior +” prowadzony będzie przez Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w ramach Wieloletniego Programu „ Senior +” na lata 2015 – 2020. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta Żory,
które ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakłada się objęcie wsparciem 30 osób. Do placówki przyjmowane będą osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydanej decyzji administracyjnej.

Głównymi kryteriami ocenianymi podczas rekrutacji będą: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja bytowa i rodzinna. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” obejmuje
w szczególności:

- zapewnienie dziennego pobytu w godzinach od 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku),

- zapewnienie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),

- zapewnienie podstawowej opieki pielęgniarskiej,

- zajęcia rehabilitacyjne,

- terapię zajęciową, w tym biblioterapię, udział w zabawach i grach towarzyskich,

- zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe, w tym możliwość korzystania z komputera
z dostępem do internetu,

- zajęcia rekreacyjne, wyjścia i imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy
z instytucjami działającymi na terenie Miasta Żory,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- przewóz w razie potrzeby (dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się).

 

            Pobyt w Dziennym Domu będzie częściowo odpłatny. Kryteria odpłatności zostaną określone w Uchwale Rady Miasta Żory. Uczestnicy nie będą ponosili odpłatności za pobyt w grudniu br.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior +” proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym w Żorach ul. Ks. Przemysława 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 43-43-713,
32 43-42-412, 691-465-222. Wniosek zgłoszeniowy można pobrać na stronach internetowych:
www.mops.zory.pl, www.mops.zory.bip.net.pl , www.bip.zory.pl

 

Wniosek do pobrania TUTAJ.