Sposób załatwiania spraw
Tryb udzielania pomocy społecznej

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 • zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego;
 • sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
 • sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc;
 • realizacja przyznanych świadczeń. 

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, czyli złożenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Punkty terenowe

Jeżeli osoba lub rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie może sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osobiście telefonicznie lub pisemnie.  Zgłoszenia może również dokonać inna osoba (instytucja) za zgodą osoby (rodziny) oczekującej pomocy.

Poza tym codziennie od poniedziałku do piątku (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach 7.30-10.30 i 14.00 - 15.30 pełnią dyżury i przyjmują wnioski o pomoc społeczną w punktach terenowych.

 

Lista punktów terenowych dostępna jest tutaj.

 

Po przyjęciu wniosku pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego lub czasowego pobytu.

Pracownik socjalny, po zapoznaniu się z sytuacją życiową, zaproponuje rodzaj, formę i rozmiar świadczenia odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Przyczyny kwalifikujące rodzinę/osobę do pomocy społecznej
 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • bezradność w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych oraz wielodzietnych
 • alkoholizm lub narkomania
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • kleska zywiołowa lub ekologiczna
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • trudność w intergacji osoby, która otrzymała status uchodźcy
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi  

Świadczenia z pomocy społecznej

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka   na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc dla rodzin zastępczych
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
Wymagane dokumenty

1) dowód osobisty

2) osoba zatrudniona- zaświadczenie z zakładu pracy  o osiąganych dochodach netto (po  odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) za ostatni miesiąc.

3) Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy- karta bezrobotnego (formularz POS) z wpisem potwierdzającym ostatnia wizytę w urzędzie pracy oraz decyzje urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

4) Osoba niepełnosprawna- odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:   

 • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dawnych Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
 • orzeczenie Lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

5) Emeryt (rencista) odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

6) Stosowane zaświadczenie lekarskie ( np. potwierdzające przewlekłą chorobę, ciążę)

7) Inne zaświadczenia o dochodach sprawdzające wynagrodzenie

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od każdej decyzji MOPS przysługuje prawo odwołania (instytucja odwoławcza oraz miejsce i termin składania odwołań  podana jest w decyzji).

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy społecznej
od 1.10.2018r.

Prawo do świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł.

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 -  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej   

Usługi opiekuńcze

Osoba samotna ze względu na wiek, stan zdrowia lub z innych powodów potrzebuje opieki, może otrzymać wsparcie w formie usług opiekuńczych:

- Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakt z otoczeniem.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, a świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm).

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane do sytuacji zdrowotnej i życiowej osoby zaburzonej psychicznie.
 

W sprawie otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych należy zgłosić się do OIK ul. Boryńska 13 pokój 9, tel 32 43-57-840. Wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zalecaną przez lekarza pielęgnację. Na zaświadczeniu powinny znajdować się takie informacje jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy. Wzór wywiadu środowiskowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,  ( Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 712), którego celem jest między innymi ustalenie sytuacji bytowej podopiecznego.
Od wysokości dochodów osoby lub rodziny zależy wysokość opłaty za usługi opiekuńcze ponoszonej przez osobę zainteresowaną i MOPS. O pomoc może starać się także rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie. Odpłatność za usługi podstawowe i specjalistyczne kształtuje się według Uchwały Nr 345/XXXIII/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 marca 2009r.

Szczegółowe wyliczone odpłatności za usługi podstawowe, specjalistyczne i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami  psychicznymi określono w odnośnikach poniżej.


Usługi podstawowe i specjalistyczne

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

1. Osoba ubiegająca się o przejęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brana jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania).

2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy u osoby zainteresowanej oraz u członków rodziny zobowiązanych do alimentacji oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.:

-  badania lekarskie ( WR, RTG klatki piersiowej, badania morfologiczne),
-  wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostaje konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
-  zgodę osoby zainteresowanej na umieszczenie w DPS,
-  aktualne zaświadczenia o dochodach ww. osoby najczęściej jest to decyzja o waloryzacji renty bądź emerytury,
-  pisemną zgodę osoby na przetworzenie jej danych osobowych.

3.  Po przeprowadzeniu wywiadu i skompletowaniu dokumentów Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach wydaje decyzję kierującą do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach Os. Powstańców Śl. 20 lub przesyła akta osoby zainteresowanej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnego z miejscem siedziby odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej np. specjalistycznego.

4.  W Centrum Pomocy Rodzinie akta są rejestrowane, a osoba zostaje wpisana na listę oczekujących na skierowanie do właściwego Domu Pomocy Społecznej.

W momencie wpisywania na listę osób oczekujących do Domu Pomocy Społecznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

-  data wpływu dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-  stan zdrowia osoby zainteresowanej,
-  sytuacja socjalno-bytowa,
-  sytuacja rodzinna.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności sięga do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w danym Domu Pomocy Społecznej. 

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszą:

-  mieszkaniec domu - 70% dochodu,
-  małżonek, zstępni przed wstępnymi,
-  gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.