Co to jest procedura „Niebieskie Karty” i jak przebiega*

 

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie zobowiązani są do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" w obecności osoby wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie. Dokument ten nie później niż w ciągu 7 dni od daty sporządzenia jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie o przysługujących prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy, wręcza się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy.

Przewodniczący zespołu po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta - A” w terminie do 3 dni powołuje grupę roboczą, w skład której wchodzą przede wszystkim przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i służby zdrowia. Skład grup roboczych jest każdorazowo ustalany w zależności od sytuacji rodziny dotkniętej problemem przemocy.

Do udziału w posiedzeniu grupy roboczej zapraszana jest osoba doznająca przemocy. Celem spotkania jest rozeznanie sytuacji w rodzinie, opracowywanie planu pomocy rodzinie oraz wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”. Osoba doznająca przemocy zostaje poinformowana o celu i przebiegu procedury (m.in. o wizytach dzielnicowego i pracownika socjalnego, działaniach jakie podejmie każda z instytucji, której przedstawiciel uczestniczy w pracach grupy oraz o podejmowaniu w uzasadnionych przypadkach działań w urzędu), o przysługujących jej prawach (m.in. do doraźnego zapewnienia bezpieczeństwa przez policję, złożenia zawiadomienia o przestępstwie, wystąpienia o zastosowanie środków zapobiegawczych) oraz możliwościach uzyskania pomocy (np. psychologicznej, prawnej, w formie schronienia lub świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

W innym terminie Przewodniczący wzywa na posiedzenie grupy roboczej osobę podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie celem rozeznania sytuacji w rodzinie, poinformowania o pomocy terapeutycznej, psychologicznej, o możliwości wzięcia udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, a także o ewentualnych konsekwencjach prawnych. Na posiedzeniu grupy roboczej wypełniany jest formularz „Niebieska Karta- D”.

Spotkanie z osobą doznającą przemocy i osobą podejrzaną o stosowanie przemocy nie może odbywać się w tym samym miejscu o tym samym czasie.

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.