Gdzie szukać pomocy?

 

 

Poszukaj wsparcia u osoby, której ufasz lub zadzwoń na infolinię np. „Niebieska Linia” 0801 12 00 02.

 

Opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę.

 

Może się okazać, że podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, poczuć ulgę, a przede wszystkim podjąć decyzję co do dalszego postępowania.

 

Zwróć się o pomoc do pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, dzielnicowego, lekarza rodzinnego, członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Uzyskasz informację, poradę i niezbędną pomoc.

 

 

Gdzie ich znajdziesz w Żorach?

 

Policja

 

Komenda Miejska Policji w Żorach

ul. Wodzisławska 3

tel. (32) 47 88 200

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..policja.gov.pl

 

Dzielnicowi pracują w określonych rejonach miasta. Sprawdź kto jest Twoim dzielnicowym: http://zory.slaska.policja.gov.pl/k31/informacje/twoj-dzielnicowy 

 

 

Pamiętaj, jeśli sytuacja jest nagła i wymaga szybkiej interwencji

pomoc Policji uzyskasz dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997

 

 

 

Wzywając policję masz prawo do:

 

- uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa;

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwę i siedzibę    

  jednostki (zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu- informacje 

  o przeprowadzonej interwencji będą stanowiły ważne dowody w sprawie karnej);

- zgłoszenia interweniujących policjantów jako świadków w sprawie sądowej.

 

Masz prawo domagać się, żeby interweniujący policjanci wypełnili „Niebieską Kartę”. Policjanci powinni Cię również poinformować o możliwościach uzyskania pomocy oraz podać adresy instytucji pomagających osobom doznającym przemocy. Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymać sprawcę przemocy w rodzinie stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Do działań policji należy również zebranie i zabezpieczenie dowodów, wyjaśnienie okoliczności czynu, wszczęcie postępowania przygotowawczego mającego na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo.

 

 

Pomoc społeczna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

ul. Księcia Przemysława 2

tel.  (32) 43 43 713, (32) 43 42 412

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.szansana.website.pl/index.php/punkty-terenowe

 

Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 10:00 i 14:00 - 15:30

 

W ośrodku pomocy społecznej możesz uzyskać kompleksową informację o :

- możliwości uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz wsparcia, w tym

  o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą

  w rodzinie;

- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących

  tę pomoc;

- możliwości uzyskania pomocy rzeczowej, finansowej, a także schronienia.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

ul. Boryńska 13

tel. (32) 43 57 840

 

Zadania realizowane:

- Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie wsparcia, poradnictwa i terapii indywidualnej,

  małżeńskiej i rodzinnej dla osób doznających przemocy jak i stosujących przemoc;

- Realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc;

- Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy;

- Udzielanie schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie, których życie i zdrowie jest zagrożone.

 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej mieści się siedziba

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tu odbywają się posiedzenia Zespołu i grup roboczych.

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Boryńska 13

tel. (32) 435 78 40 wew. 32

           

W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy alkohol powiadom GKRPA, która może wystąpić do sądu rejonowego o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu a także współuzależnionych.

 

 

 

Oświata

Przedstawiciel oświaty (nauczyciel, pedagog) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,  udziela informacji rodzicowi, opiekunowi lub osobie najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej a także organizuje pomoc dla dziecka we współpracy z innymi instytucjami

 

 

Ochrona Zdrowia

Przemocy często towarzyszą urazy fizyczne i psychiczne. Jeżeli zostałaś/eś pobita/y zwróć się o pomoc do lekarza pierwszego kontaktu. Na Twoją prośbę lekarz jest zobowiązany do wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego. (http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/3989/zaswiadczenia_lekarskie.pdf ) 

O ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Możesz zwrócić się również do lekarza sądowego o wydanie obdukcji (płatna). Zaświadczenie i/lub obdukcję możesz przedstawić policji lub w sądzie jako dowód  w sprawie.

 

Prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Żorach

ul. Wodzisławska 1

tel. (32) 435 07 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           

Do zadań prokuratury należy: wszczęcie śledztwa w przypadku przestępstw seksualnych, nadzorowanie określonych postępowań prowadzonych prze policję, zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego, w uzasadnionych przypadkach wystąpienie do sądu rejonowego o wydanie nakazu aresztowania.

 

 

Pomoc znajdziesz również:

 

ü  Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32, tel. (22) 583 66 00,

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 www.pomoc.rpo.gov.pl, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12 

ü  Centrum Praw Kobiet, Warszawa ul. Wilcza 60/19, tel. (22) 622 25 17 www.cpk.org.pl

ü  Centrum Praw Ojca i Dziecka, tel. 508 333 669, www.prawaojca.org.pl 

ü  Fundacja "Dzieci niczyje", Warszawa, ul. Katowicka 31, tel. (22) 616 02 68 www.fdn.pl, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111

ü  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

tel. (22) 668 70 00,  www.niebieskalinia.pl