Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.                

ü  przemoc dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił

ü  dochodzi do wykorzystywania władzy i siły fizycznej przez silniejszego nad słabszym

ü  spoiwem związku jest lęk ofiary i manipulowanie tym lękiem przez sprawcę, bez liczenia się z prawami, potrzebami i pragnieniami ofiary, w celu jej kontrolowania i posiadania

 

Najczęściej wyróżnia się następujące formy przemocy:

- Przemoc fizyczna - jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała czy uszczerbku na zdrowiu (popychanie, szarpanie, policzkowanie, bicie, kopanie, duszenie, wyrywanie włosów, plucie, rzucanie przedmiotami w osobę, itp.);

- Przemoc psychiczna - niszczy w osobie poczucie własnej wartości i godności (obrażanie, wyzywanie, krytykowanie, wyśmiewanie, szydzenie, poniżanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z innymi osobami, ciągłe niepokojenie, zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, itp.);

- Przemoc seksualna - tj. wymuszanie pożycia seksualnego lub innych czynności seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych. Przemoc ta współwystępuje z fizycznym i psychicznym znęcaniem się, groźbami użycia siły lub emocjonalnym szantażem;

- Zaniedbywanie rozumiane jest najogólniej, jako niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb osobie zależnej;

- Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, itp.

 

Przemoc często ma charakter cykliczny,

można w niej zauważyć występowanie po sobie kolejnych faz

Faza narastającego napięcia – kiedy to wzrasta napięcie, narastają sytuacje konfliktowe. Napięcie nie opada, pomimo podejmowanych przez ofiarę prób złagodzenia czy rozwiązania konfliktu. Zaczyna pojawiać się agresja.

- Faza gwałtownej przemocy - następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie najczęściej następuje interwencja, ofiary decydują się wezwać pomoc.

- Faza miodowego miesiąca - faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły, próbuje przekonać ofiarę, że to się więcej nie powtórzy. Ofiary wierzą, bo w głębi serca tego pragną. Sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w takiej roli. Znów narasta napięcie i wszystko zaczyna się od nowa. W tej fazie ofiary często rezygnują z wcześniej podjętych działań, wycofują zeznania, itp.

Takie cykle mogą trwać przez wiele lat, mogą różnić się między sobą czasem trwania i nasileniem.

 

Jeśli pojawiły się takie zachowania wobec Ciebie lub innych osób albo masz jakieś pytania ZAREAGUJ, nie pozwól by się one powtórzyły.