Żory, dnia 12.08.2015r.

 

Informacja o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu
pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” na lata 2016 -2017

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

                                                                                                          Żory, dnia 21.07.2015r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

 

Miasto – Żory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

 

Od dnia 01.07.2015 r. nastąpiła zmiana danych kontaktowych dla Konkursu Plastycznego „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „OTWARTE DRZWI”.      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby do kontaktu:

  1. „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Sławomira Zielińska - tel. 22 50 55 575

  1. „OTWARTE DRZWI”

Tomasz Kościelny - tel. 22 50 55 775

Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” realizuje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.
W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnione zostaną cztery filmy w języku migowym przedstawiające wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach.

 http://glusitv.pl/2015/muzea-dla-nieslyszacych-pjm/

Pod powyższym linkiem dostępna jest ankieta, dzięki której osoby niesłyszące mogą wybrać muzea, w których nagrane zostaną kolejne filmy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym - „OTWARTE DRZWI”. Zgodnie z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie PFRON informujemy, że:

·         Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie (prace zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu).

·         Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

·         Kategoria prac: 1) rehabilitacja  społeczna, 2) rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, 3)rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

·         Termin składania prac upływa 29 lipca 2015 r.

·         Za najlepsze prace przewidziane są nagrody pieniężne. Po szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu zapraszamy na stronę internetową PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, że Miasto Żory przystąpiło w 2015 roku do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Tak jak w ubiegłym roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" składa się z dwóch modułów.