Informujemy, że wnioski o dodatek elektryczny (dla gospodarstw których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną) będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 (od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7:30 do 15:30).

 

===============

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych.

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

- w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Druk wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można pobrać tutaj.

 

===============

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że do 15 września 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 ===============

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącym się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 3.000,00 zł gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szczegółowe warunki ustalania prawa do świadczenia określone zostały w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Ustawę można pobrać TUTAJ

 

Druk wniosku można pobrać TUTAJ

 ===============

 

Z dniem 11 maja 2022r. wnioski o wypłatę 300zł dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Żor w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ul. księcia Przemysława 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.


 

Важлива інформація!

 

Починаючи з 11 травня 2022р.анкети про виплату 300зл для громадян України,які перебувають в Żorach в зв'язку з бойовими діями на території України, будуть прийматися в Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej в Żorach ul. Księcia Przemysława 2,в будні дні від понеділку до п'ятниці від 8.00 до 10.00.

 

 ===============

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 pracownicy ZUS ponownie pomogą mieszkańcom Żor oraz obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce,  m. in.:

 

- założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+),

- złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),

 oraz udzielą wszelkich informacji o zasadach przyznawania świadczeń z ZUS.

 

Mieszkańcy Żor, którzy chcieliby złożyć wniosek o ww. świadczenia muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na które wnioskowane świadczenia mają być przekazywane.

 Do złożenia wniosku przez obywateli Ukrainy potrzebny będzie:

 

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

 

 ===============

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 pracownicy ZUS pomogą mieszkańcom Żor oraz obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce,  m. in.:

 

- założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+),

- złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),

oraz udzielą wszelkich informacji o zasadach przyznawania świadczeń z ZUS.

 Mieszkańcy Żor, którzy chcieliby złożyć wniosek o ww. świadczenia muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na które wnioskowane świadczenia mają być przekazywane.

 

Do złożenia wniosku przez obywateli Ukrainy potrzebny będzie:

 

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

 

Z ZUS można otrzymać następujące wsparcie dla rodziny: 

 

-  500 zł (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+) - miesięcznie, na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

-  500 zł lub 1000 zł (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO) – miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 

-  do 400 zł (dofinansowanie pobytu w żłobku) – od kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata miesięcznie, to dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – na:

 

~ dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

~ dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,

~ na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

- 300 zł (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+) – od lipca 2022 r. będzie można składać wnioski – wypłata raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole –. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po dniu 23.02.2022 r.

 

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 

- jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

- jej pobyt w Polsce jest legalny,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

- ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

 

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r. dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

 

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

 

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki - ustanawia polski sąd.

 

Zarejestrować się na PUE można w każdym momencie (po uzyskaniu PESEL). Natomiast wnioski o świadczenia dla rodzin składać można od 26 marca 2022 r. przez formularz w języku ukraińskim na PUE lub osobiście w ZUS:

 

ZUS Rybnik, Tychy, Pszczyna, Racibórz i Wodzisław Śląski:

- 26 i 27 marca 2022 r. (weekend) – godz. 9:00-15:00

- od 28 marca (pon. 8:00-17:00, wt. – pt. 8:00-15:00)

 

 ===============

 

 

Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.