Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

 Realizator programu: samorząd powiatowy

 Termin przyjmowania wniosków:  

 MODUŁ I   -   31 sierpnia 2022 r.

 MODUŁ II  -   31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

          10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,             

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
                               elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

      zakupionego w ramach programu.

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

             Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
                               o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
                               techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
                               zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

 Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
                               elektrycznego do wózka ręcznego.                             

 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej
                  
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).
                 

 MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym
                     lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole
                     policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
                     doktoranckimi.

 

  Pełna treść ulotki dostępna w załączniku tutaj

 

 ===============

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanym osobom: 

 - założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 - pomogą ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 500+,

 - pomogą ze złożeniem elektronicznego wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelewać świadczenia.

 

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres. Obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a składnie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski można złożyć:

 

- przez portal informacyjno-usługowy Empatia,

- przez bankowość elektroniczną,

- przez portal PUE ZUS.

 

Pobierz ulotkę

 

 

 ===============

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

 

RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wypłaty będą realizowane przez ZUS, co miesiąc, w opcji do wyboru - albo po 500 zł przez 2 lata, albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wniosek o RKO do ZUS składa się wyłącznie w postaci elektronicznej: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

Szczegółowe wyjaśnienia znaleźć można w załącznikach:

 

          ulotka RKO dla rodziców

          ulotka RKO dziecko na wychowanie

dostępne na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 Dodatek osłonowy

 Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 Informujemy, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, mieszczącego się przy ul. Wodzisławskiej 1 można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje gospodarstwom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 

- w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2.100 złotych

 - w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.500 złotych.

 

NABORY NA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W ROKU 2022

 

             Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku zostaną uruchomione nabory na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością dofinansowane ze środków PFRON:

 

-       Turnusy rehabilitacyjne

 -       Środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

-        Sprzęt rehabilitacyjny

-        Likwidacja barier architektonicznych

 -      Likwidacja barier technicznych

 -       Likwidacja barier w komunikowaniu się.

 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga autoryzacji przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  

Kontakt telefoniczny: 506 140 671

 

 

 ===============

 

W dniu 24.12.2021 (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach wraz z placówkami będzie nieczynny (nie dotyczy placówek całodobowych: OIK - Hostel, Schronisko, Noclegownia).

 

 

 

 ===============

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, mieszczący się w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, również uprawnione do emerytury lub renty, na bezpłatne konsultacje (z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa), dotyczące możliwości ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Informacje udzielane są w godzinach pracy Działu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30.

 

 

 ===============

 

 

 Przypominamy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022.

 

 Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin do złożenia niniejszych wniosków

 (z uwzględnieniem przyznania od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r., tj. na cały okres)

 upływa w dniu 30 listopada 2021 r.

  

Wnioski można składać w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia) lub w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Działu, przy ul. Wodzisławskiej 1, albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę. Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

 

 

 ===============

 

 

 

Pracownicy ZUS ponownie pomogą przy dobrym starcie (300+)

 

 W dniu 6 października 2021 r. wniosek o świadczenie dobry start (300+) będzie można złożyć w Żorach

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 6 października 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejny raz zainteresowanym osobom: 

 

- założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 

- pomogą od A do Z ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę,

 

- pomogą pobrać Polski Bon Turystyczny (500+ na wakacje dla dziecka).

 

 

 ===============