W dniu 25 sierpnia 2021 r. wniosek o świadczenie dobry start (300+) będzie można złożyć w Żorach

 

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanym osobom: 

 - założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

 - pomogą od A do Z ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę,

 - pomogą pobrać Polski Bon Turystyczny (500+ na wakacje dla dziecka).

 

 

 ===============

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (budynek dawnej Poczty).  Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Stypendium szkolne przysługuje dzieciom i młodzieży od chwili rozpoczęcia przez dziecko realizacji obowiązku szkolnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz  słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek  o stypendium szkolne może złożyć  rodzic,  pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż kwota 528,00 zł.

 

 

 

Wniosek należy złożyć na stosownym druku wraz  z dokumentami, które obrazują stan rodziny i jej sytuację materialną z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Wymagany wykaz dokumentów oddający stan ekonomiczny rodziny wynika z przepisów, na mocy których obliczany jest dochód, tj.: art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponieważ świadczenie jest uzależnione od kryterium dochodowego, o niezbędnych do rozpatrzenia wniosku dodatkowych dokumentach dotyczących sytuacji rodzinnej i dochodowej pracownicy Działu poinformują, podczas pobierania wniosku.

 

 

 

Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 43 29 170.

 

Więcej informacji na temat stypendium i zasiłku szkolnego jest  dostępnych TUTAJ. (https://mopszory.bip.net.pl/?a=2315)

 

 

 ===============

 

 

 

 

Ważne! 4 sierpnia 2021 r. złożysz wniosek o świadczenie dobry start (300+) w Żorach

 

Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w siedzibie Działu, tj. w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 (w dawnym budynku Poczty)  pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanym osobom:  

- założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

- pomogą od A do Z ze złożeniem elektronicznego wniosku o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę,

- pomogą pobrać Polski Bon Turystyczny (500+ na wakacje dla dziecka).

 

Od 1 lipca 2021 r. nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski można złożyć:

- przez portal informacyjno-usługowy Empatia,

- przez bankowość elektroniczną,

- przez portal PUE ZUS.

Obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 

 

 

 

 ===============

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

 

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 

·         przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

 ·        na portalu PUE ZUS,

 ·        na portalu Emp@tia.

 

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

 

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 ·         - do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

 ·         - w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

 

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 ·        - na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

 ·         -  w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 ·       -  we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,

 ·         w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

 Więcej informacji na www.zus.pl

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

===============

 

 

 ===============

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o zmianach zasad naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+). Wnioski te na nowy okres, rozpoczynający się 1 lipca 2021 r., składać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej. Obsługą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 

Wnioski można złożyć:

 

- przez portal informacyjno-usługowy Empatia,

 

- przez bankowość elektroniczną,

 

- przez portal PUE ZUS.

 

 

 ===============

 INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O:

 - ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO,

 - O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

 NA OKRES 2021/2022

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022 można składać:
- od 1 lipca 2021 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);

 

- od 1 sierpnia 2021 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Działu, przy ul. Wodzisławskiej 1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 32 43 29 161, 32 43 29 162), albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 

 Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

 
 
 

 ===============

 

 

 

Żory, 21.05.2021 r.

Ogłoszenie

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

 
 

W związku, iż Gmina Miejska Żory otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłaszam nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

 Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 

 

===============

 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i rozwoju kariery, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2021-12.2022.                                            

 

W ramach projektu oferujemy:

 

· Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery,

 

· Szkolenia zawodowe umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji,

 

· Staże zawodowe umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego,

 

· Pośrednictwo pracy - indywidualne wsparcie pośrednika pracy w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia,

 

·   Doradztwo psychologiczne - indywidualne wsparcie psychologa w umacnianiu motywacji do zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej,

 

·  Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością - indywidualne wsparcie asystenta dla Uczestnika z niepełnosprawnością,

 

·   Refundację kosztów dojazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną .

 

 

Plakat projektu

 

Ulotka projektu

 

===============