Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach planuje przystąpić w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Został ogłoszony nabór wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski na środki finansowe do realizacji programu gminy mogą składać w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zespołu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w  Żorach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 324357840 wew. 23, 27 . Zgłoszenia przyjmujemy do 28 grudnia 2020r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021. 

Pliki do pobrania:

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf

 

 ===============

 

 ===============

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią „Wspieraj Seniora”.

 

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

Seniorzy chcący skorzystać z ww. wsparcia powinni:

 

  Krok 1.

 Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

 ·         Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu

 ·         Infolinia działa codziennie w godzinach 08.00 – 21.00

 ·         Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

 

 Krok 2.

 

·         Pracownik MOPS, skontaktuje się z Tobą telefoniczne. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę. Przygotuj listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)

 

 Krok 3.

 

·         Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPS w Żorach wyznaczył do pomocy – podaje swoje imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów przekażesz jej listę zakupów oraz pieniądze – otrzymasz pokwitowanie odbioru pieniędzy.

 

·         Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – załóż maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans.

 

 Krok 4.

 

·         Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans). Po dostarczeniu zakupów pokwitujesz odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła Ci zakupy.

 

 ===============

 

Placówka Wsparcia Dziennego                                       Żory, dn. 02 listopada 2020 roku

 

Świetlica „Horyzont” w Żorach

  

INFORMACJA

 o zmianie charakteru pracy placówki

 

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Informujemy, że według § 11a, od dnia 3 listopada 2020 roku do odwołania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Horyzont” w Żorach realizować będzie swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

 

Zgodnie z powyższym wychowankowie oraz rodzice, którzy potrzebowaliby wsparcia w postaci:

 - konsultacji wychowawczych

 - konsultacji w zakresie rozwiązywania trudności szkolnych

 - konsultacji w zakresie psychorozwoju dzieci i młodzieży

 - innych spraw, w których chcieliby skorzystać ze wsparcia kadry wychowawczej placówki

 

Mogą takie wsparcie uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00, poprzez kontakt telefoniczny na numer placówki 32 4357255 lub za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z poważaniem

 Robert Nowak

 Kierownik

 PWD Horyzont w Żorach

 

  ===============

 

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października
2021 r.) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

 

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

 Komputery dla dzieci z pieczy zastępczej

 

 

37 komputerów przenośnych w miesiącu wrześniu 2020r. trafi do dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Żory oraz dwóch rodzin zastępczych zawodowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego  w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19. Projekt, o którym mowa realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, który na ten cel pozyskał 103.000,00zł. Pracownicy MOPS w czerwcu przeprowadzili rozpoznanie potrzeb wśród  rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Miasta. W oparciu o zebrane potrzeby zostało złożone do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapotrzebowanie na środki. Nowy sprzęt komputerowy trafi do rodzin zastępczych na początku roku szkolnego
i zostanie on bezpłatnie użyczony na okres do pięciu lat.

 

Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych głównie z terenu Miasta Żory.

 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach w ramach powyższego projektu dodatkowo pozyskał również pieniądze  na zakup środków ochronnych dla dzieci z pieczy zastępczej  typu   maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne w kwocie 25.880,00 zł.
Z powyższego wsparcia skorzysta około 80 rodzin zastępczych z terenu Miasta Żory i dwie rodziny zastępcze zawodowe funkcjonujące na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które pod swoją pieczą mają dzieci z naszego Miasta.

 

Łączna wartość projektu: 130.880,00 zł

 

 

 

 ===============

 

Podstawa prawna Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)

 

Gmina Żory otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej , w ramach PROGRAMU”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2020. Świadczeniem tym objętych może zostać 13 osób niepełnosprawnych ,  w tym. 5 dzieci i 8 osób dorosłych. W roku bieżącym świadczenie to będzie realizowane w ramach   Modułu I programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

 

Usługa skierowana jest  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności , oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług . Ma ona  za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich.

W związku z epidemią koronawirusa nastąpiła zmiana sposobu udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

 

Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają porad telefonicznie, mailowo oraz za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 514 797 671 i na naszym Facebooku
oraz w Urzędzie Miasta Żory pod numerem telefonu: 32 434 83 02 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie WWW - kliknij aby przejść.

 

 

 ===============

 

Z uwagi na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii informujemy, że w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa klientów, jak również pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ograniczył do niezbędnego minimum wizyty klientów w Ośrodku.

  W związku z powyższym, złożenie wniosków o ustalenie prawa do:

 - świadczenia „Dobry start”,

 - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021,

 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021,

 

w formie papierowej będzie możliwe od 3 sierpnia 2020 r.:

  - osobiście,  po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 32 43 48 183 – w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9, wejście C
– od strony parkingu,

  - drogą pocztową na adres: Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS Żory,    ul. Rynek 9, 44-240 Żory,

  - poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Miasta Żory (ul. Rynek 9, od strony parkingu) w godzinach pracy Urzędu.

 

 Druki wniosków można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.zory.bip.net.pl w zakładce Dział Świadczeń Rodzinnych – Formularze do pobrania – Świadczenia rodzinne. W przypadku braku możliwości pobrania i wydrukowania wniosku, istnieje możliwość pobrania wniosku bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych (również po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania wniosku samodzielnie możliwe będzie także doręczenie druków przez gońców MOPS (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

 

Jednocześnie przypominamy, iż od 1 lipca istnieje możliwość złożenia ww. wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, czyli tzw. skrzynki podawczej ePUAP, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia lub ewentualnie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można złożyć także za pośrednictwem bankowości internetowej większości banków.

 

 

 ===============