Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

 

-  zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 

- świadczenia wychowawczego

 

na okres 2017/2018 będzie można składać

 

 w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

(ul. Rynek 9, pokój 102)

 

od 1 sierpnia 2017 r.

 

 

Druki wniosków do pobrania tutaj.

 

 

 

Informujemy, że od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku ulegną zmianie godziny urzędowania

Działu Świadczeń Rodzinnych:

 poniedziałek 7:30 -15:30

wtorek 12:00-15:30

środa 7:30 -15:30

czwartek 12:00-15:30

piątek 7:30 -15:30

 

 

 

Aktywny samorząd 2017

             

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach uprzejmie informuje, że kolejny rok z rzędu Miasto Żory przystąpiło w 2017 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” będzie składał się z dwóch modułów.

W ramach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:

-        pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

-        pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-        dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-        pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

W ramach modułu II program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto informujemy, iż termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

a)      w ramach Modułu I upływa z dniem 30 sierpnia 2017 r.

b)      w ramach Modułu II - do dnia 10 października 2017 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowymi Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku dostępnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

 

Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Boryńska 13, pok. nr 11, pod numerem tel.  32 43 57 840 w. 30, na stronie internetowej www.mops.zory.pl oraz www.pfron.org.pl zakładka „Aktywny samorząd”.

 

MOPS Żory przypomina o możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej, więcej szczegółów można dowiedzieć się klikając w baner poniżej.

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.plUWAGA !!!

Zespół do spraw osób niepełnosprawnych od dnia 24.02.2017r. będzie mieścił się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 11.

 

Zespół do spraw Usług opiekuńczych od dnia 27.02.2017r. będzie mieścił się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 9.

 

I Zastępca Dyrektora Pani Mariola Wilczek od dnia 1.03.2017r. będzie przyjmować w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 12.

 

Punkt terenowy nr 2 od dnia 1.03.2017r. będzie przyjmować w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 10.

 Informacja dotycząca jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Od 1 stycznia 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach można złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Świadczenie przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

 

Osoby te mogą wystąpić z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, jeżeli są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).