Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.plUWAGA !!!

Zespół do spraw osób niepełnosprawnych od dnia 24.02.2017r. będzie mieścił się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 11.

 

Zespół do spraw Usług opiekuńczych od dnia 27.02.2017r. będzie mieścił się w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 9.

 

I Zastępca Dyrektora Pani Mariola Wilczek od dnia 1.03.2017r. będzie przyjmować w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 12.

 

Punkt terenowy nr 2 od dnia 1.03.2017r. będzie przyjmować w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej Żory ul. Boryńska 13 pokój nr 10.

 Informacja dotycząca jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Od 1 stycznia 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach można złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Świadczenie przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

 

Osoby te mogą wystąpić z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, jeżeli są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach informuje że Stowarzyszenie "Ecce Homo" przystąpiło ponownie do realizacji pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016. Z pomocy skorzysta 270 osób mieszkańców Żor. Naszym partnerem jest Caritas Archidiecezji Katowickiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach kwalifikuje potrzebujące osoby i rodziny do udziału w programie.

 

Ogłoszenie CARITAS w sprawie pomocy żywnościowej (PDF)Informujemy że od dnia 01 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ulegną zmianie godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych:

 

Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 12.00-15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 12.00-15.30
Piątek 7.30 -15.30Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności uruchomił wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych (pielęgnacyjnych). W ofercie wypożyczalni są dostępne łóżka rehabilitacyjne w wersji podstawowej  - LUNA BASIC II – dostosowane do opieki domowej, sterowane pilotem, z leżem czterosegmentowym, wyposażone w  barierki
i wysięgnik – bez materaca.

  Możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego będzie dużym wsparciem  dla rodzin i osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi opieki długoterminowej i osobami starszymi. Odpowiednie łóżko pozwoli opiekunom na sprawowanie bezpiecznej opieki nad chorym, tym samym pozostawiając go nadal blisko rodziny.

Kto może korzystać z wypożyczalni:

Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych przeznaczona jest dla mieszkańców Żor, osób leżących, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Warunki wypożyczenia:

Wypożyczenie  łóżka rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie, na okres 6 – miesięcy, (z możliwością przedłużenia okresu wypożyczenia
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach), po przedstawieniu zaświadczenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania z łóżka rehabilitacyjnego oraz  po uiszczeniu  kaucji w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczającej terminowy zwrot łóżka w stanie niepogorszonym.

Kontakt:

Wszelkie pytania oraz wnioski o wypożyczenie łóżka można  kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ks. Przemysława 2,  tel. 32 4343713,  32 4342 412, w godzinach od 8.00 do 15.00,   e-mail: mops@ mops.zory.pl.  Odbiór łóżka nastąpi z pomieszczenia magazynowego na ul. Gwarków 5 (budynek Schroniska), po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacje i druki wniosków do programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie.